9th (M) 9.23.22Carlisle JVVarsity (M) 9.23.22VS 9.23.22